News Maharishi in the World Today

How We Present
the News  
Vanuit de stilte werken aan wereldvrede
by Paul Gubbels

Limburgs Dagblad    Translate This Article
Sittard, Netherlands
19 February 2005

VAALS, 11 February 2005 - Bij het Drielandenpunt staan drie paviljoens. Laag over de Vaalserberg cirkelen twee Cessna-sportvliegtuigjes. Ze slepen elk een banner achter zich aan: Global Country en World University fladdert door de laaghangende bewolking. Op de parkeerplaats staat een handjevol limousines met Duitse en Zwitserse kentekenplaten. Witte handschoenen liggen op de dashboards. Hier is iets aan de hand.

In het middelste van de drie paviljoens brandt licht. De geur van wierook hangt al ver voor de ingang. En wie eenmaal voorbij de veiligheidsmensen is, betreedt een geheel andere wereld. De wereld van de Maharishi. Ze zijn met z'n veertienen, en zitten op rode fluwelen zetels op een bescheiden podium, onder kroonluchters. Ruime witte kleding, gouden kettingen om. Veel kleurrijke bloemen. De echtgenotes zitten naast hen.

Veertien kersverse Raja's, mannen uit onder meer Nederland, Spanje, Thailand en de Verenigde Staten, die het afgelopen jaar hun opleiding tot Raja, spiritueel brenger van de wereldvrede, volgden in Vlodrop. Deze week worden ze ingewijd.

In het paviljoen is het stil. Het enige geluid komt van de twee grote tv's die aan weerszijden van het paviljoen staan. Het zijn de monotone gezangen van de vedische geleerden die op dat moment live vanuit India meedoen aan de ceremonie. Ze zingen oude teksten in het Sanskriet. En niet alleen de Raja's zijn stil. Ook de ruim honderd genodigden zijn muisstil. Veel van hen in diepe overpeinzing, ver weg met hun gedachten.

,,Vedisch komt van veda'', vertelt Rik Jung, woordvoerder van de Maharishi-beweging. ,,Veda is kennis. zuivere kennis. Als het ware de blauwdruk van het universum. De teksten die de Indiase geleerden zingen, zijn al duizenden jaren oud. Ze hebben invloed op de hele ceremonie. En vooral op de personen die geïnstalleerd worden. Kijk maar naar jezelf. Je wordt hier heel rustig van, van deze sfeer.''

Tussen de veertien gelukkigen zit Raja Raam, een man met een gouden kroon. Hij kijkt vredig rond. Hij was het die naar verluid wetenschappelijk onderzoek deed naar de natuurwetten van de kosmos, en of die ook te regelen zijn in het menselijk lichaam. Raja Raam, de man van de kennis, komt uit India om deze mensen te begeleiden naar hun Raja-bestaan. Evenals de twee Indiase professoren die tegenover de veertien zitten, en die af en toe met een kwastje water over hen sprenkelen.

Af en toe opent een van de nieuwe Raja's even zijn ogen. Of strekt zijn rug. Want het is natuurlijk niet niks om twee à drie uur zo te moeten zitten. Een hele week lang. ,,Deze mensen krijgen een leidinggevende functie binnen de Maharishi in een bepaald gebied'', verduidelijkt Jung. ,,Ze zijn daar na deze week klaar voor. Deze mensen zijn in Vlodrop opgeleid om de elementen stilte, harmonie en vrede in onze maatschappij te brengen. Ze beïnvloeden ons collectief bewustzijn. Vergelijk het met een bak water. Als je daar je hand in beweegt, verspreiden de golfjes zich door de hele bak. Zo werkt dit hier dus ook, met deze vorm van transcedente meditatie. Die straal je uit als een zender. ''

Dan houdt opeens het gezang uit India op, en weerklinken enkele gongslagen. Ook vanuit India. Direct daarna gaat het gezang verder. Ogen gaan weer dicht, hoofden weer omlaag.

,,Die sfeer, daar kun je niet omheen'', weet Jung. ,,Heel logisch ook dat je dit proeft. Als je een huis binnenloopt waar mensen ruzie hebben, dan voel je dat ook meteen. Hier heb je dat effect ook. Het werkt meteen op je bewustzijn. Het brengt iets in je teweeg. Dit hier gaat dus ook niet om uiterlijke zaken, maar om het innerlijke. Want vanuit het innerlijke verspreid je vrede. Wij doen dit vanwege het effect dat het heeft. Want hier wordt een trilling teweeggebracht die in het hele universum voelbaar is.

Er woeden oorlogen over de hele wereld, maar wij hebben de sleutel in handen om die oorlogen op te lossen. De wereld is zeer gevaarlijk en dat zien wij óók. We kunnen dus niet zomaar op onze lauweren rusten.''

En waarom buiten die grote limousines? Dat heeft toch niets met wereldvrede te maken? ,,Welnee'', lacht Jung. ,,Wij hebben hier een feestje. En bij een feestje horen ook mooie auto's. Als je trouwt, word je toch ook voorgereden in een mooie auto? Dat geldt ook voor die twee reclamevliegtuigen in de lucht. Die horen ook bij ons feestje. Zondag, op de laatste dag van dit ritueel, komt er hier een olifant. Die loopt dan voor de veertien Raja's uit. In India is de olifant een vreugdebrenger.''

Copyright©2005 Limburgs Dagblad

English translation:

Working from Silence for World Peace by Paul Gubbels

Vaals, 11 February 2005 - At the 'Dreilandenpunt' (the point where Belgium, Germany, and the Netherlands meet) stand three pavilions. Two Cessna-Sport planes circle low over the Vaals Mountain. They are each pulling a banner: 'Global Country' and 'World [Peace] University' flutter through the low-hanging clouds. In the parking lot stand a handful of limousines with German and Swiss license plates. White gloves lie on the dashboards. Something is going on here.

The middle pavilion is lit up. Even far from the entrance you can smell the incense. Whoever has passed through the security guards enters into a totally different world—Maharishi's world.

They are a group of 14 and sit on red velvet thrones on a modest stage under chandeliers. The Rajas are seated, wearing loose white clothing and golden necklaces. Many colourful flowers. Their wives sit next to them.

Fourteen brand-new Rajas: men from places like the Netherlands, Spain, Thailand, and the United States, who have been trained for the past year in Vlodrop to be Rajas—spiritual bringers of world peace. This week they are being installed.

It is silent in the pavilion. The only sound comes from two large TVs placed on either side of the pavilion, broadcasting the monotone chanting of the Vedic scholars, who are participating in the ceremony live from India. They chant all texts in Sanskrit. Not only the Rajas are silent. The roomful of more than a hundred people sit without moving a muscle, many of them sinking deep in themselves, far away in their thoughts.

'Vedic comes from Veda', explains Rik Jung, spokesman for the Maharishi Movement. 'Veda is knowledge, pure knowledge-the blueprint of the universe, as it were. The texts that the Indian scholars are reciting are thousands of years old. They have an influence on the whole ceremony, especially on the people being installed. Just look to yourself. You become very settled in yourself in this atmosphere.'

In the middle of the 14 fortunate ones sits Raja Raam, a man with a gold crown. He looks peacefully around. He was the one who did scientific research on the cosmic laws of nature that govern the whole universe and whether these laws can also be found in the human physiology. Raja Raam, the man of knowledge, came from India to guide these men in becoming Rajas. Just as the two Indian professors sitting opposite the 14 sprinkle them with a brush of water from time to time.

Occasionally one of the new Rajas opens his eyes for a moment. Or straightens his back. That's natural when you are sitting for two or three hours. A whole week long.

'These people will have a leadership role in a particular area', explains Jung. 'After completing this week, they will be ready for it. These people have been trained in Vlodrop to bring the qualities of silence, harmony, and peace into our society. They are influencing our collective consciousness. Compare it to a container of water: When you stir it with your hand, the ripples spread through the whole container. This is how it works in this case as well. With this form of Transcendental Meditation you radiate it like a [radio] transmitter.'

Then suddenly the chanting from India stops. There is a gong. Also from India. Immediately the chanting begins again. Eyes close again. Heads go down.

'The atmosphere-you can't get around it', says Jung. 'It's logical that you also taste it. Just as when you enter a house where the people are fighting, you feel it right away. Here too you have that effect. It immediately works on your consciousness. It creates something. All this here is not about outer phenomena, but inner. Because from the inner you spread peace. We do it because of the effect it has—because here a vibration is created that can be felt in the whole universe.

'Wars are raging over the whole world, but we have the key in hand to dissolve those wars. The world is very dangerous and we too see that. We can't just sit and take it easy.'

And why the big limousines? They don't have anything to do with world peace, do they? 'No, no,' laughs Jung. 'We're having a celebration here. And beautiful cars go with a celebration. When you get married, you're also driven in a beautiful car. The same goes for the two advertising planes in the sky. They're also part of our celebration. Sunday, the last day of the ritual, an elephant will come. It will walk in front of the 14 Rajas. In India, an elephant is the bringer of good luck.'

Translation software is not perfect; however if you would like to try it, you can translate this page using:

(Google)
(Altavista babelfish)

world peace more

World News | Genetic Engineering | Education | Business | Health News

Search | Global News | Agriculture and Environmental News | Business News
Culture News | Education News | Government News | Health News
Science and Technology News | World Peace | Maharishi Programmes
Press Conferences | Transcendental Meditation | Celebration Calendars | Gifts
News by Country | News in Pictures | What's New | Modem/High Speed | RSS/XML